Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este una dintre prioritățile noastre. Politica de confidențialitate MamaChef  vă informează despre tipul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) în cadrul  platformei www.mamachef.ro (denumită în continuare ”platformă”), aplicațiilor și conținutului aferent, precum și a prezențelor online externe, de ex. profilurile noastre social media.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1.1. În calitate de vizitator al Platformei, c va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le folosiți în mod direct în contextul utilizării platformei:

- informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware;

- informații privind data și intervalul orar de vizitare;

- alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip cookies. Pentru mai multe informații, consultați Politica de cookies MamaChef .

1.2. În cazul în care vă înregistrați un cont de utilizator al Platformei ,  MamaChef va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care trebuie să le furnizați pentru crearea contului de utilizator: nume, prenume, adresă de email, telefon.

1.3. De asemenea, vor mai fi prelucrate și datele privind modul în care utilizați platforma (comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră)

1.4. Dacă, pentru a vă crea cont de utilizator pe platformă, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, MamaChef va prelucra datele publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de email.

1.5. În cazul în care v-ați abonat la newsletterul MamaChef – prin completarea formularului și acordarea consimțământului dumneavostră, data cu caracter personal prelucrată de către platformă este adresa de email.

1.6. În scopul realizării actvității de promovare a platformei, MamaChef poate organiza campanii de promoții, concursuri, tombole, etc. În cazul în care participați la aceste tipuri de acțiuni, va fi necesară prelucrarea următoarelor date cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție: nume, prenume, cod numeric personal, seria și număr act de identitate. Aceste date vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

        2. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

2.1. În calitate de vizitator al Platformei, MamaChef prelucrează datele cu caracter personal în scopul monitorizării traficului și îmbunătățirii experienței de navigare oferită de platformă, cât și pentru soluționarea plângerilor sau reclamațiilor.

Temeiul este interesul legitim al MamaChef de a asigura funcționarea optimă a Platformei, de a realiza statistici/cercetări de piață utile îmbunătățirii permanente a experienței de navigare a vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

2.2. În calitate de înregistrat cu cont al Platformei, MamaChef prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

            *pentru  transmiterea de newslettere (buletine informative).

Temeiul este consimțământul dumneavoastră, liber exprimat prin abonarea voluntară la newsletter completând formularul de pe pagina principală sau bifând opțiunea ”Înscrie-te la newsletter” din panelul de administrare cont client. Pentru dezabonare puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui newsletter. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.

            d. pentru efectuarea de raportări și analize privind modul de funcționare al Platformei, traficul, analizarea comportamentului consumatorului, în scopul îmbunătățirii experienței de navigare pe Platformă.

Temeiul este interesul legitim și obligația MamaChef de a oferi utilizatorilor Platformei o bună funcționare a acesteia, de a dezvolta tehnologia sa și de a putea introduce noi tools-uri care să ofere o experiență optimă de navigare. Furnizarea datelor este voluntară, refuzul neavând nici un efect negativ pentru dumneavoastră.

2.3. În cazul în care v-ați abonat la newsletter, prin completarea formularului și acordarea consimțământului dumneavoastră, scopul prelucrării datelor cu caracter personal este pentru transmitere de materiale informative, marketing si publicitate prin transmiterea de newslettere.

Temeiul este consimțământul dumneavoastră, liber exprimat prin abonarea voluntară la newsletter completând formularul de pe pagina principală sau bifând opțiunea ”Înscrie-te la newsletter” din panelul de administrare cont client. Pentru dezabonare puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui newsletter. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.

3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Durata prelucrării datelor va fi determinată, în general, de momentul exercitării dreptului de opoziție, în condițiile legii. De asemenea, MamaChef poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai lungă în scop probatoriu și de arhivare, pentru realizare de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor de client, cercetare sau studii de piață.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

MamaChef ia toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

MamaChef poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari ( cu caracter exemplificative):

* Companiilor care furnizează MamaChef servicii de marketing sau alte servicii

* Entităților care asistă MamaChef în prelucrarea acestor date în calitate de împuterniciți (furnizorul de Hosting)

* Autorităților publice, în baza limitelor legale și unor cereri expres formulate

* Persoanei vizate, în baza exercitării dreptului la acces.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formularele Platformei, persoana vizată  acceptă necondiționat ca aceste date să fie incluse în baza de date a MamaChef și își dă acordul expres și neechivoc ca datele să fie stocate, utilizate și prelucrate de MamaChef,  pentru activități de cercetare de piață și dezvoltare, de statistică, de urmărire și monitorizare a comportamentului consumatorului (fară a se limita doar la acestea).

De asemenea, persoana vizată își dă acordul expres și neechivoc ca acestea să fie transferate către alte entități în condițiile specificate mai sus.

 

3.             5.  Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către MamaChef pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană.


4.            6.  Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Regulamentul European în domeniul protecției datelor cu caracter personal reglementează un număr de 6 principii care trebuiesc respectate de operator (MamaChef) atunci când procesează datele cu caracter personal:

a.     Principiul legalității, echității și transparenței. Conform principiului, MamaChef trebuie să se asigure ca prelucrarea de date să fie realizată doar respectând dispozițiile legale, orice altă procesare va fi considerate a fi ilicită, că prelucrează datele doar în modalitățile pe care persoana în cauză le-ar aștepta în mod rezonabil și ca procesarea să fie transparentă, adică să transmit persoanei vizate clar și deschis cum intenționează să folosească datele personale;

b.     Principiul limitării scopului pentru care sunt colectate datele. MamaChef respectă acest principiu obligându-se să colecteze/prelucreze datele personale doar pentru scopul determinat și transmis persoanei vizate;

c.     Principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. MamaChef respectă acest principiu colectând/prelucrând doar acele date minim necesare pentru realizarea scopurilor prezentate în prezenta Politică de confidențialitate.

d.              d.       Principiul exactității. MamaChefo va colecta/prelucra doare date exacte și actuale;

e.     Principiul păstrării datelor cu caracter personal pe o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. MamaChef respectă acest principiu arhivând datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor;

f.        Principiul integrității și confidențialității. MamaChef a implementat măsuri de siguranță pentru a asigura securitatea împotriva prelucrărilor neautorizate și împotriva pierderilor accidentale, distrugerilor sau deteriorărilor.


7     Drepturile de care beneficiezi

Conform GDPR dorim să te informăm că, în calitate de persoană vizată îți sunt asigurate următoarele drepturi:

·   dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de MamaChef, conform clauzelor prezentului document;

·   dreptul de liber acces la date, respectiv  dreptul de a obține confirmarea din partea MamaChef cu privire la prelucrarea datelor cu ca caracter, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari etc

·   dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către MamaChef a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

·   ”dreptul de a fi uitat”, respectiv dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

a.     acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate;

b.     este retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;

c.      persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

d.     au fost prelucrate ilegal;

e.     datele cu caracter personal trebuiesc șterse pentru respectarea unei obligații legale;

f.       datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

În urma solicitării de ștergere a datelor, este posibil ca MamaChef să anonimeze aceste date, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue în aceste condiții prelucrarea lor în scopuri statistice.

·                ·  dreptul la restricționarea prelucrării dacă:

-          persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

-          prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb, restricționarea utilizării lor;

-        operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicit pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-       persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

· dreptul la portabilitatea datelor, respective dreptul de a primi datele cu caracter  într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit într-un format ușor de citit și dreptul ca aceste date să fie transmise de MamaChef către alt operator de date, în măsura în care sunt respectate condițiile prevăzute de lege;

·  dreptul la opoziție – în ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

-        în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MamaChef sau al interesului public, cu excepția cazului în care MamaChef poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-        în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respective dreptul de a nu subiectul unei decizii luate doar pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusive crearea de profiluri, care produse efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·  dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


         8.    Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal 

MamaChef garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de firme terțe producătoare de programe de calculator. Deși MamaChef a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.


Vă rugăm să vă informați periodic cu privire la conținutul Politicii noastre de confidențialitate. Vom modifica politica de confidențialitate de îndată ce schimbările în materie de legislație o vor cere. Vă vom anunța imediat ce schimbările necesită participarea dvs. (de exemplu, consimțământul) sau altă notificare individuală.

Pentru orice nelămuriri privind modul de prelucrare al datelor cu caracter personal, va rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email mamachefro@gmail.com.

Platforma www.mamachef.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații privind modul de utilizare al acestor fișiere, te rugăm să consulți ”Politica fișierelor de tip cookies”.